u
 

วาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11/2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร

   
   
 
:เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เอกสารประกอบ
จากสสจ.อุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
จากที่ว่าการอำเภอสิรินธร  
- วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
- วาระประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ


:รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เอกสารประกอบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564
เอกสารประกอบ
 
:เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
เอกสารประกอบ
ไม่มีเรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
   
 
:เรื่องจากฝ่าย/กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
4.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นายสมชาย บุญตะวัน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
เอกสารประกอบ
1.
 
นางจิราภรณ์ พิลาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1
รายงานสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง  
  1.1 โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ ที่ 42 ี 2564
- จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยทั้งสิ้น ...... ราย อัตราป่วย ..... ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อำเภอ เขื่องใน ,สว่างวีระวงศ์ ,โขงเจียม ลโพธิ์ไทร (16.9) และเดชอุดม(14.0) -อำเภอสิรินธร จำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 7 ราย อัตราป่วย .12.6.... ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ตำบลที่พบผู้ป่วยได้แก่ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ม.2, ม.8 ตำบลช่องเม็ก ม.1 และตำบลโนนก่อ ม.4,13

มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
-กำจัดลูกน้ำในครัวเรือนทุก 7 วัน และ Big cleaning day ทุกวันที่ 15 ของเดือน
-พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ให้ทีมควบคุมโรคลงประชาคมหมู่บ้าน สอบสวน ควบคุมโรคตามมาตรการ 3 -3 -1. ในรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย และ 5 ป 2 ข. ต่อเนื่อง จนไม่พบผู้ป่วยติดต่อกัน 28 วัน 5 ป.ได้แก่ 1.ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ 2.ปล่อยปลากินลูกน้ำ 3.เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน 4.ปรับปรุสิ่งแวดล้อม และ 5.ปฏิบัติเป็นประจำ 2 ข.ได้แก่ 1.ขัดไข่ยุงลายที่ขอบภาชนะใส่น้ำ 2.เก็บขยะ)
-จัดทีมควบคุมโรค ร่วมกับ อปท. วัสดุ เคมีภัณฑ์ ให้ลงควบคุมโรคได้ใน 1 วัน

ค่าเป้าหมาย
1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 20
2.ลดอัตราป่วยตายด้วยโคไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละ 0.10
3.ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด -บ้าน ชุมชน HI < 5 - โรงเรียน และ รพ.CI = 0 - โรงธรรม โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ CI < 5

1.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19)
อำเภอสิรินธร
- คลัสเตอร์สถานีตำรวจภูธรช่องเม็ก จำนวนผู้ป่วย 26 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 181 ราย พบผู้ป่วยรายสุดท้าย 28 ตุลาคม 2564 ครบระยะเฝ้าระวังโรค วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
- คลัสเตอร์บ้านดอนชี ม.10 ต.คันไร่ จำนวนผู้ป่วย 11 ราย พบผู้ป่วยรายสุดท้าย 31 ตุลาคม2564 ครบระยะเฝ้าระวังโรค วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564


2.
แจ้งขยายเวลาการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนนักเรียน จนถึง สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2564
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
3.
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานเอดส์ ใน รพ.สต.นำร่อง โครงการยุติปัญหาเอดส์ จาก รพ.สต.ช่องเม็กและ รพ.สต.นิคม 2 ร่วมประชุมสรุปผลงาน ในวันที่ 22-23 พ.ย. 2564 ณ โรงแรมแลโขง อ.เขมราฐ ส่งชื่อภายใน 12 พ.ย.2564
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
4.
แจ้งแผนปฏิบัติงานที่ รพ.สนามยางน้อย วันที่ 30 มกราคม- 6 กุมภาพันธ์ 2565 และ ศูนย์ LQ ยางน้อย วันที่ 16 -23 มกราคม 2564 ขออาสาสมัคร  
4.2 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ
นายชำนาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1.
แผนงบค่าเสื่อม ปี2565 อยู่ในช่วงเสนอแผนทั้ง 70%(เสนอขอตามที่หน่วยบริการเสนอมา) และ 20% (สสจ.เสนอ4 รายการคือ รถจักรยานยนต์ 2 คัน ได้แก่ รพ.สต.คำก้อมและ รพ.สต.หัวสะพาน เครื่องคอมพิวเตอร์และถนน คสล. ให้ รพ.สต.คันเปือย สิ่งที่ต้องแนบในแผนคือปร. 4 5 ของสิ่งก่อสร้าง และคุณสมบัติของครุภัณฑ์  
2.
งบลงทุนปี 66 อนุมัติระดับเขต 2 รายการคือรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตันให้ สสอ.และบ้านพัก จนท.ให้ รพ.สต.ช่องเม็ก  
2.
.ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ คปสอ./cup board ปี 65 เปลี่ยนแปลงคือให้ยุพิน แพงทรัพย์ แทน ชัชนันท์ และเชิญ รองปลัดพิสมัย อบต.ช่องเม็กแทนนายก อบต.คันไร่
นางสาวยุพิน แพงทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เอกสารประกอบ
1.
งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
  - ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงาน สาธารณสุขมูลฐาน ที่ทำการตรวจสอบตรวจสอบข้อมูล อสม.และแก้ไขข้อมูล อสม. ในระบบ www.thaiphc.net ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา  
2.
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
  -ขยายเวลา ส่งผลงานวิชาการ ตามโครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ประจำปี 2564 โดยกำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยให้ส่งแบบเปเปอร์และเป็นไฟล์ ให้ ผู้รับผิดชอบงาน ผ่านไลน์ ID = Teemar32 ยุพิน แพงทรัพย์ เบอร์ 0885864066 โดยแบ่งการนำเสนอผลงานเป็น 2 ประเภท 1.ประเภท Poster Presentation 2. ประเภท นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐิ์ โดยมี เงินรางวัลประกวดงานวิจัย/นวัตกรรม
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 ประเภท ประเภทละ 1,500 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 2 ประเภท ประเภท ละ 1,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 ประเภท ประเภทละ 700 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 ประเภทละ 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
โดยขณะนี้ มีส่งผลงาน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.คำก้อม
 
นายวีระยุทธ อุระทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารประกอบ
1.
สรุปการส่งข้อมูลงานประกันสังคม (SSOP) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
2.
สรุปยอดจัดสรรเงินค่าบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2564
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
3.
คู่มือขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการ Authentication Code สำหรับงาน PP ของสปสช.
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
นางวัฒนา สายเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1.
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ สสจ.อุบลราชธานี ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านมเพื่อเป็นการสืบสานปณิทานสมเด็จย่าเนื่องในเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม โดยส่งเสริมให้สตรีไทยมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองทู่กต้องเหมาะสม ผ่าน BSE App  
2.
ขอความร่วมมือประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย Platform Thai Stop Covid Plus ( TSC + ) ของกรมอนามัย ตาม QR Code และดาวน์โหลดคู่มือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ที่เว็ปไซต์ htpp://nich.moph.go.th/th/manual–covid–19  
3.
ขอเชิญ ผอ.รพสต./ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ เข้าร่วมประชุมการใช้ระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ติดต่อในพื้นที่เฉพาะ ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom online ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนตาม QR Code )  
   
 
:เรื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
ไม่มีวาระประชุม  
   
 
:เรื่องจากโรงพยาบาลสิรินธร  
ไม่มีวาระประชุม  
   
 
:เรื่องจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ  
ไม่มีวาระประชุม  
   
 
:เรื่องอื่นๆ  
ไม่มีวาระประชุม