วาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 6/2565 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร

   
   
 
:เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เอกสารประกอบ
จากสสจ.อุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
จากที่ว่าการอำเภอสิรินธร  
- วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
- วาระประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ


:รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เอกสารประกอบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565
เอกสารประกอบ
 
:เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
เอกสารประกอบ
ไม่มีเรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
   
 
:เรื่องจากฝ่าย/กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
4.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นายจักรพันธ์ บุญส่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
เอกสารประกอบ
1.
 
นางจิราภรณ์ พิลาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1
รายงานสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง  
  1.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
  1.2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 21 ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 75 ราย อัตราป่วย 4.0/ ประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่
1.อำเภอตาลสุม อัตราป่วย 48.3 /ประชากรแสนคน
2.อำเภอบุณฑริก อัตราป่วย 27.3 /ประชากรแสนคน
3. อำเภอดอนมดแดง อัตราป่วย18.4 /ประชากรแสนคน
4.อำเภอพิบูลมังสาหาร อัตราป่วย 4.6 /ประชากรแสนคน
5.อำเภอเดชอุดม อัตราป่วย 4.5 /ประชากรแสนคน
สำหรับอำเภอสิรินธร พบผู้ป่วย 1 ราย อัตราป่วย 1.8/ประชากรแสนคน (1 ราย ม.7 ตำบลโ
นนก่อ)


2.
แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่และการดำเนินงานผ่าน Krungthai digital health platform
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
3.
ขอความร่วมมือสำรวจร้านค้าร้านชำ ตามแบบ คบส.1 และ ส่ง รายงาน คบส.2 ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภายใน 14 มิ.ย.65  
4.
ขอเชิญแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในวันที่ 29 มิ.ย.65 ณ ผ่านระบบ Webex meeting ณ ห้องประชุม ไอยรา รพ.สิรินธร
4.2 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ
นายชำนาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1.
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่
15-17 มิถุนายน 2565
2.
อนุมัติแผนการเงินการคลัง 6 เดือน(ส่งไฟล์ให้ทุกรพ.สต.แล้ว)  
3.
ให้ทุกรพ.สต.เตรียมข้อมูลจัดทำแผนงบค่าเสื่อม งบลงทุน  
4.
เตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ตัดยอดวันที่ 31 สิงหาคม 2565  
นางยุพิน เกษอาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เอกสารประกอบ
1.
งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
  1.1 ขอขอบคุณในการประชาสัมพันธ์ การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)และบุตร อสม. อำเภอสิรินธร มีผู้ส่งใบสมัครทั้งหมด 7 คน ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน 1 คน คือ นางสาว รุ่งนภา สมบัติบุญ อสม.เขต รพ.สต.นิคม2 ซึ่งเจ้าตัวได้ยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยเรียนที่ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์ เหลืออีก 6 คน รอประกาศผลเนื่องจากมีรอบขยายผลการเปิดรับสมัครที่หมดเขตวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ทาง สสจ.อุบลฯ จะประสานเจ้าหน้าที่ เมื่อ อสม.หรือบุตร อสม.ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อให้เข้าไปยืนยันตัวตนในระบบออนไลน์  
2.
งานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
  2.1 ด้วยกรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ โดยมีตัวชี้วัดประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ ร้อยละ 80 โดยให้มีการสำรวจพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ ออนไลน์ (อนามัยโพล) ครั้งที่ 23 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 เพื่อใช้ผลในการสำรวจมาใช้ในการวางแผนการจัดทำมาตรการสื่อสารและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจคือ สถานประกอบการ โรงเรียน และหมู่บ้าน จำนวน อำเภอละ 100 ตัวอย่าง โดยแบงกลุ่มการสำรวจดังนี้ รพ.สต. คันไร่ ช่องเม็ก แก่งศรีโคตร จำนวน รพ.สต.ละ 20 ตัวอย่าง รพ.สต.คำก้อม คันเปือย นิคม2 หัวสะพาน รพ.สต.ละ 10 ตัวอย่าง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ลิงค์การประเมิน https://forms.gle/QH 9RfougqXrRnK 137 สรุปผลการกรอกข้อมูลสำรวจพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ ออนไลน์ (อนามัยโพล) ครั้งที่ 22 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 คนตอบคำถาม 89 คน ซึ่งไม่ครบตามจำนวน ในการลงข้อมูล เดือน มิถุนายน 2565 นี้ ขอให้ลงให้ครบตามจำนวนด้วยนะคะ  
นายวีระยุทธ อุระทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารประกอบ
1.
ขอเชิญเจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกแห่งที่รับผิดชอบงานประกันสังคม/บันทึกข้อมูลงานประกันสังคม รพ.สต.ละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาประสิทธิภาพการส่งเบิกชดเชยกองทุนประกันสังคม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม(ศอข.)  
2.
แผนออกติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศการรับ-ส่งต่อ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ (SMART REFER)
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
3.
สรุปการส่งข้อมูลงานประกันสังคม (SSOP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
4.
สรุปยอดจัดสรรเงินชดเชยประกันสังคมรอบเดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564 โอนเข้าบัญชี รพ.สต.ใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
5.
สรุปการส่งข้อมูลการให้บริการ OPD/PP ผ่านโปรแกรม E-Claim ทุกสิทธิการรักษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
6.
สรุปผลงานข้อมูล Fee Schedule งาน ANC DENTAL
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
7.
สรุปผลงาน QOF ปี 65
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
8.
สรุปผลงาน KPI RANKING 65
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
นางวัฒนา สายเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1.
ไม่มีวาระประชุม  
   
 
:เรื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
ไม่มีวาระประชุม  
   
 
:เรื่องจากโรงพยาบาลสิรินธร  
ไม่มีวาระประชุม  
   
 
:เรื่องจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ  
ไม่มีวาระประชุม  
   
 
:เรื่องอื่นๆ  
ไม่มีวาระประชุม