วาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 8/2565 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร

   
   
 
:เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เอกสารประกอบ
จากสสจ.อุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
จากที่ว่าการอำเภอสิรินธร  
- วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
- วาระประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ


:รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เอกสารประกอบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2565
เอกสารประกอบ
 
:เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
เอกสารประกอบ
ไม่มีเรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
   
 
:เรื่องจากฝ่าย/กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
4.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นายจักรพันธ์ บุญส่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
เอกสารประกอบ
1.
งานบริหารบุคลากร  
  คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  
  ความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่ง จ.18 ผอ.รพ.สต.  
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา ที่ 865/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ยกเลิก คำสั่ง ที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  
2.
งานการเงินและบัญชี  
  การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย  
3.
งานพัสดุและธุรการ  
  ความคืบหน้าการขอขึ้นทะเบียนราชพัสดุของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
นายแมนศักดิ์ โพธิ์ขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
เอกสารประกอบ
1.
แจ้งรายชื่อต้นแบบเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย อำเภอละ 2 คน
1.1 เกษตรกร นายแสงจันทร์ พูลสว่าง 22 ม.1 ตำบลฝางคำ
1.2 อสม./จนท. นางอรุณรัตน์ จำปาเทพ 123 ม.2 ตำบลฝางคำ
 
2.
การประเมินเพื่อเตรียมศาสนสถานก่อนประเมิน CFS และ หลังการฌาปนกิจผู้ติดเชื้อ COVID-19 สรุปการประเมิน 2 เรื่อง ดังนี้
ก่อนการประเมินฌาปนกิจ ประเมิน Online 1 แบบ คือ 1. CFS จำนวน 30 ข้อ ( ประเมินทุก 90 วัน/วัด)
http://stopcovid.anami.moph.go.th/webapp/signin_form.php?&survey_id=Mzew
หลังการฌาปนกิจ ประเมิน Google form 1 แบบ คือ 1. CFS การฌาปนกิจ 13 ข้อ (ประเมินทุกรายที่ฌาปนกิจ)
http://forms.gle/XTL5TBJtGr9oRz5s8
3.
การประเมินอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้ รพ.สต.ที่ประเมินตนเอง ผ่านออนไลน์ ให้กรอกข้อมูลรายรพ.สต.เพื่อแนบในระบบค่า Upload เข้าหมวด3 ข้อ 12 http://envoccsurvey.ddc.moph.go.th/occhcomm/app/25/login.php นัดส่งวันที่ 5 สิงหาคม 2565  
4.
การประเมิน CFS ในสถานบริการ ให้รพ.สต.ทุกแห่งประเมิน เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน


4.2 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ
นายชำนาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1.
กำหนดการประชุมเพื่อจัดทำแผนการเงินการคลัง แผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุขปี 2566
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
2.
การเตรียมการประเมินผลการพัฒนาสาธารณสุขครั้งที่ 2/2565 ตัดยอด 31 สิงหาคม 2565  
3.
ขอให้ทุกฝ่าย/รพ.สต.ส่งใบเสร็จการจ่ายเงินตามโครงการหมวดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปี 2565 เพื่อส่งสสจ.ต่อไป  
4.
ขอให้ทุกรพ.สต.ทบทวนค่าตอบแทนการฉีดวัคซีนโควิด นอกสถานบริการตามแบบฟอร์มเดิม (มค 65-กค 65)  
นางยุพิน เกษอาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เอกสารประกอบ
1.
งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
  ขอให้ชะลอการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ เยียวยาจากกองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุด ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดตั้งกองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา สงเคราะห์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ อสม. ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ชะลอ ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือตังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
2.
งานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ  
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการสาธารณสุข แห่งประเทศไทย ปี 2565 “ ก้าวสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิยุคใหม่ภายใต้ พ. ร. บ. การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
นายวีระยุทธ อุระทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารประกอบ
1.
สรุปการส่งข้อมูลงานประกันสังคม (SSOP) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
2.
สรุปการส่งข้อมูล JHCIS ขึ้นสู่ระบบ HIS GATEWAY ประจำปีงบประมาณ 2565
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
3.
สรุปการส่งข้อมูลการให้บริการ OPD/PP ผ่านโปรแกรม E-Claim ทุกสิทธิการรักษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
4.
สรุปผลงานข้อมูลทันตกรรม (หญิงตั้งครรภ์,ทาฟลูออไรด์ และเคลือบหลุมร่องฟัน)ประจำปีงบประมาณ 2565
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
5.
สรุปผลงาน QOF ปี 65
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
6.
สรุปผลงาน KPI RANKING 65
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
นางวัฒนา สายเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1.
นางจิราภรณ์ พิลาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1.
รายงานสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง  
  1.1 สถานการณ์โรคโควิด 19
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
  1.2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 31 ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฏาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 527 ราย อัตราป่วย 28.2/ ประชากรแสนคน ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่
1.อำเภอตาลสุม อัตราป่วย 166.1 /ประชากรแสนคน
2.อำเภอบุณฑริก อัตราป่วย 103.9 /ประชากรแสนคน
3. อำเภอบุนาเยีย อัตราป่วย 102.2 /ประชากรแสนคน
4.อำเภอโพธิ์ไทร อัตราป่วย 61.1 /ประชากรแสนคน
5.อำเภอเดชอุดม อัตราป่วย 53.3 /ประชากรแสนคน
สำหรับอำเภอสิรินธร ( ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565) พบผู้ป่วย 27 ราย อัตราป่วย 48.8 /ประชากรแสนคน
เป้าหมายการดำเนินงานไข้เลือดออก ปี 2565
-อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกน้อยกว่าร้อยละ 15 ของค่ามัธยฐาน
-ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ในกลุ่ม 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10  
ค่าเป้าหมายดัชนีลูกน้ำยุงลาย
HI ในชุมชน < ร้อยละ 5
CI ในสถานศึกษา/สถานบริการสาธารณสุข = 0
CI ในวัด โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการอื่นๆ < ร้อยละ 5
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
-กำจัดลูกน้ำในครัวเรือนทุก 7 วัน และ Big cleaning day ทุกวันที่ 15 ของเดือน
-พบผู้ป่วยไข้เลือดออก ให้ทีมควบคุมโรคลงประชาคมหมู่บ้าน สอบสวน ควบคุมโรคตามมาตรการ 3 -3 -1. ในรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย และ 5 ป 2 ข. ต่อเนื่อง จนไม่พบผู้ป่วยติดต่อกัน 28 วัน
5 ป.ได้แก่
1.ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ
2.ปล่อยปลากินลูกน้ำ
3.เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน
4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และ
5.ปฏิบัติเป็นประจำ
2 ข.ได้แก่
1 .ขัดไข่ยุงลายที่ขอบภาชนะใส่น้ำ
2. เก็บขยะ
-จัดทีมควบคุมโรค ร่วมกับ อปท. วัสดุ เคมีภัณฑ์ ให้ลงควบคุมโรคได้ใน 1 วัน

เอกสารประกอบเพิ่มเติม
1.3 สถานการณ์ โรคฝีดาษวานร (Monkeypox)
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
2.
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน OV และ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของ รพ.สต.คันไร่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับ ในโปรแกรม R506 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
3.
ขอเชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา รพ.สต.หัวสะพาน และ รพ.สต.นิคม 2 เข้ารับการอบรมหลักสูตร ระบาดวิทยา ( CDCU: Communicable Disease Control Unit ) ในระหว่างวันที่ 8- 10 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  
4.
ขอเชิญร่วมประกวด “คนดีศรีระบาด ประจำปี 2565” ขอดูรายละเอียดได้ที่ฝ่ายฯ
คุณสมบัติ “คนดีศรีระบาด”
1. ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกัน
2. มีความประพฤติดี มีความทุ่มเท เสีสละ ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างที่ดี
3. ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย หรือยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย
4. ได้รับการเสนอชื่อจากผผู้อื่นอย่างน้อย 3 คน
5. ไม่เคยได้รับรางวัลคนดีศรีระบาดระดับประเทศมาก่อน
6. ต้องไม่เป็นกรรมการคัดเลือก หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการคัดเลือกคนดีศรีระบาด
 
5.
ขอเชิญนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับสูงขึ้นในวันที่
9 สิงหาคม 2565 ห้องประชุม 1 สสจ.อุบลฯ
 
6.
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
6.1 แจ้งประกาศคำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่าง เหมาะสมปลอดภัย(ตามเอกสาร)  
 
:เรื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
ไม่มีวาระประชุม  
   
 
:เรื่องจากโรงพยาบาลสิรินธร  
ไม่มีวาระประชุม  
   
 
:เรื่องจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ  
ไม่มีวาระประชุม  
   
 
:เรื่องอื่นๆ  
ไม่มีวาระประชุม