u
 

วาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5/2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร

   
   
 
:เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เอกสารประกอบ
จากสสจ.อุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
จากที่ว่าการอำเภอสิรินธร  
- วาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
- วาระประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ


:รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เอกสารประกอบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565
เอกสารประกอบ
 
:เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
เอกสารประกอบ
ไม่มีเรื่องติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
   
 
:เรื่องจากฝ่าย/กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
4.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นายสมชาย บุญตะวัน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
เอกสารประกอบ
1.
 
นางจิราภรณ์ พิลาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1
รายงานสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง  
  1.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 17 ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2565 จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 10 ราย อัตราป่วย 0.5/ ประชากรแสนคน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่
1.อำเภอตระการพืชผล อัตราป่วย 2.5 /ประชากรแสนคน
2.อำเภอพิบูลมังสาหาร อัตราป่วย 2.3 /ประชากรแสนคน
3.อำเภอบุณฑริก อัตราป่วย 2.1 /ประชากรแสนคน
4.อำเภอโพธิ์ไทร อัตราป่วย 2.5 /ประชากรแสนคน
5.อำเภอเดชอุดม อัตราป่วย 2.5 /ประชากรแสนคน สำหรับอำเภอสิรินธร ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วย


2.
แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อไข้มาลาเรีย
- สคร.10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 จะจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อไข้มาลาเรีย ในพื้นที่อำเภอสิรินธร บุณฑริก ศรีเมืองใหม่ ในระหว่างวันที่ 12,17-20 พฤษภาคม 2565 สำหรับอำเภอสิรินธรวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงพื้นที่บ้านป่าหญ้าคา
50 คน
3.
ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้หูดับ Streptococcus suis มาตรการป้องกันโรค ได้แก่
3.1 ให้ความรู้แก่ประชาชน
3.2 ตรวจจับการระบาด
3.3 การแนะนำผู้ป่วย
3.4 การทำลายเชื้อไข้หูดับ
3.5 ดำเนินการโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดโรคไข้หูดับ
 
4.
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิป Tik Tok เนื่องในวันมาลาเรียโลก ประจำปี 2565 เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ปะกาศผล 20 พฤษภาคม 2565(รายละเอียดส่งให้ในไลน์ สสอ.สิรินธร)
4.2 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ
นายชำนาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมปี 65 ยังเหลือ 2 รายการ คือหลังคารพ.สต.ช่องเม็ก และปรับปรุงห้องฉุกเฉิน
รพ.สต.นิคม2 ส่วนการรายงาน รพ.สต.หัวสะพาน ไม่สามารถรายงานได้ เนื่องจากใบเสร็จรับเงินยังไม่มีการประทับ
ตรายางว่าจ่ายเงินแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการด้วย รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
2.
สสจ.อุบลให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ รายงานผลการฉีดวัคซีน ทั้งภาพถ่ายการทำกิจกรรม เป็นรายรพ.สต. และสรุปผลการฉีด
วัคซีนภาพรวมของอำเภอ ขอฝากให้ผู้เกี่ยวข้อง รายงานกิจกรรมดังกล่าว ผ่านกลุ่มไลน์ สสอ.ด้วย ถ้ามีการดำเนินงาน
 
นายแมนศักดิ์ โพธิ์ขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
เอกสารประกอบ
1.
ประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  
2.
รับวัสดุการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI2)  
นางยุพิน เกษอาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เอกสารประกอบ
1.
งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
  1.1 แนวทางการดำเนินงาน อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ โรคโควิด -19 ดำเนินการ ถ่ายรูป ใบรับรองแพทย์ พร้อมแนบ บัตรประชาชน บัตร อสม.และหน้าสมุดบัญชี ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน ก่อนดำเนินการส่ง ให้ตรวจสอบ เบอร์โทรศัพท์ และขอให้ถ่ายภาพที่ชัดเจน สรุปผลการส่งข้อมูล อสม. รับเงินเยียวยา รอบที่ 1 จำนวน 29 ราย รอบที่ 2 จำนวน 60 ราย รอบที่ 3 จำนวน 47 ราย รวมทั้งหมด 136 ราย  
2.
งานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
  2.1 การติดตามดำเนินการกรอกข้อมูล สาธารณสุขอุ่นใจ ผ่านเว็บไซต์ https://sasukoonchai.anamai.moph.go.th /register.php  
  2.2 ขอความร่วมมือสำรวจพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจคือ สถานประกอบการ โรงเรียน และหมู่บ้าน จำนวน อำเภอละ 100 ตัวอย่าง ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  
2.3 ขอความร่วมมือ เร่งรัดการแจ้งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ในเขตรับผิดชอบ ให้ครบถ้วน เพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลจากภาคีเครือข่ายได้ดียิ่งขึ้นในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
นายวีระยุทธ อุระทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารประกอบ
1.
สรุปการส่งข้อมูลงานประกันสังคม (SSOP) ประจำเดือน เมษายน 2565
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
2.
สรุปการส่งข้อมูล Fee Schedule งาน ANC ผ่านโปรแกรม E-Claim ประจำเดือนเมษายน 2565
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
3.
สรุปผลงานข้อมูล Fee Schedule งาน ANC DENTAL
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
4.
สรุปผลงาน QOF ปี 65
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
5.
สรุปผลงาน KPI RANKING 65
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
นางวัฒนา สายเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1.
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานคลินิคเบาหวาน – ความดันฯ ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก ในการดำเนินงาน Class & smart camp UBON MODEL รูปแบบห้องเรียนและค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย โรคเรื้อรังรายใหม่ ในวันที่ 25 พ.ค 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 สสจ.อุบลฯ เป้าหมาย 1.รพสต.แก่งศรีโคตร 2.รพสต.ช่องเม็ก 3.รพสต.คันไร่ 4.รพสต.คันเปือย  
2.
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ร่วมอบรมโครงการเฝ้าระวังผู้สูงอายุด้านภาวะสองเสื่อมและพลัดตกหกล้ม ในวันที่ 26 พ.ค 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 สสจ.อุบลฯ เป้าหมาย รพสต.ทุกแห่ง ๆ ละ 1 คน แต่งกายด้วยชุดกีฬา
3.
ติดตามผลการตอบแบบประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวัยทำงาน
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
4.
สสจ.อุบลฯจัดทำแนวทางการส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า / สงสัยช้า เข้ารับการส่งเสริมพัฒนาการด้วย TEDA 4I ภายใน 14 วัน ตาม flow chat
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
5.
ติดตามผลการดำเนินงานตาม KPI ที่ต้องเร่งดำเนินการ (ที่ยังไม่ผ่าน)
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
   
 
:เรื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
ไม่มีวาระประชุม  
   
 
:เรื่องจากโรงพยาบาลสิรินธร  
ไม่มีวาระประชุม  
   
 
:เรื่องจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ  
ไม่มีวาระประชุม  
   
 
:เรื่องอื่นๆ  
ไม่มีวาระประชุม