ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11/2566 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งศรีโคตร

   
   
 
:เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เอกสารประกอบ
จากสสจ.อุบลราชธานี
เอกสารประกอบ
จากที่ว่าการอำเภอสิรินธร  
- ระเบียบวาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
- ระเบียบวาระประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
   


:รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เอกสารประกอบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 5 ตุลาคม 2566
เอกสารประกอบ
 
:เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เอกสารประกอบ
เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 5 ตุลาคม 2566
   
 
:เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นายประเสริฐ สุระพล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสิรินธร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
เอกสารประกอบ
1.
ตรวจสอบภายใน ปี2567  
4.2 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ
นายชำนาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1.
กำหนดการนิเทศงานรอบที่ 1/67 ระดับจังหวัด วันที่ 19 ธันวาคม 2566
ิ่
2.
กำหนดการนิเทศงานรอบที่ 1/67 ระดับคปสอ.สิรินธร ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2566  
3.
แผนปฏิบัติการพัฒนาสาธารณสุขปี 2567  
4.
กำหนดแถลงนโยบายด้านสาธารณสุขและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2567  
5.
การปรับปรุงฐานข้อมูล ปี 2567 เช่น GIS HEALTH, PCC, 43 แฟ้ม  
6.
กฐินสามัคคี สสจ.อุบลราชธานี ทอด 19 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดบ้านคอนสาย
 
นางชชมน เกษอาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เอกสารประกอบ
1.
งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
1.1 ขอความร่วมมือ อสม.ตอบคำถาม "อสม.สื่อสาร # EP 6 (ช่วง 6-10 พ.ย.2566) ตั้งหลัก ทบทวน เรียนรู้ตนเอง" การดำเนินงาน อสมสื่อสาร ด้วย การวิจัย รูปแบบ อสม.สื่อสาร ในภาวะปัจจุบัน โดย ขอความร่วมมือ อสม.ทุกท่าน ช่วย ตอบคำถาม แสดงความคิดเห็น สะท้อนการทำงาน อสม.สื่อสาร เพื่อจะจัดทำรูปแบบ อสม.สื่อสาร ให้มีการพัฒนา ที่ทันสมัย เข้าถึง เป็นประโยชน์ มากยิ่งขึ้น  
  1.2 ตอบแบบสอบถาม การศึกษา รูปแบบ อสม.สื่อสาร ในภาวะปัจจุบัน ตามลิงค์ https://forms.gle/C6StezJPSc2jHuH76  
  1.3 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล ประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการประสานงานต่อไป ตามลิ้งค์กรอกข้อมูลส่งในกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน  
2.
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
2.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกทดสอบความชำนาญทั้งห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามลิงค์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 https://rmsc10.dmsc.moph.go.th/pt/ptubon 67/pathohome.php  
นายวีระยุทธ อุระทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เอกสารประกอบ
1.
สรุปการบันทึกข้อมูลติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 เอกสารประกอบเพิ่มเติม
2.
สรุปการส่งข้อมูลงานประกันสังคม (SSOP) ประจำเดือน ตุลาคม 2566
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
3.
สรุปการส่งข้อมูลการรับส่งต่อผู้ป่วย (Smart Refer) ของหน่วยบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2566
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
นางวัฒนา สายเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1.
 
นายแมนศักดิ์ โพธิ์ขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
เอกสารประกอบ
1.
แจ้งผลประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (รับรองจากสคร.10 อบ.) สนง.สสอ.สิรินธร (รพ.สต.แก่งศรีโคตร ผ่านระดับ ดี)  
2.
แจ้งผลการประเมินการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล (ศูนย์อนามัยที่ 10 อบ.) สนง.สสอ.สิรินธร (รพ.สต.นิคม2 ผ่านระดับดีเยี่ยม)  
นางจิราภรณ์ พิลาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เอกสารประกอบ
1.
สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง  
  1.1 สถานการณ์ไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 10 ประจำสัปดาห์ที่ 42 /2566
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกสัปดาห์ที่ 42 (1 มกราคม- 19 ตุลาคม 2566)
-
ระดับประเทศ ยอดผู้ป่วยสะสม 115,028 ราย อัตราป่วย 173.94/ประชากรแสนคน เสียชีวิต 119 ราย อัตราป่วยตาย 0.10 จำนวนผู้ป่วย พ.ศ.2566 มากกว่า พ.ศ.2565 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 3.5 เท่า
- จังหวัดอุบลราชธานี ยอดผู้ป่วยสะสม
4 ,395 ราย อัตราป่วย 235.32/ประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วย พ.ศ.2566 มากว่า พ.ศ.2565 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 4.56 เท่า -อำเภอสิรินธร ยอดผู้ป่วยสะสม 362 5 ราย อัตราป่วย 654.06 /ประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต พบการ
ระบาดในทุกตำบล
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
  1.2 การเฝ้าระวังโรคจากแรงงานไทย
- จากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ซึ่งมีแรงงานชาวไทยที่เดินทางไปทำงานในพื้นที่ดังกล่าว โดยปัจจุบัน รัฐบาลได้มีการนำแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบเดินทางกลับมายังประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคประจำถิ่นของประเทศในภูมิภาคดังกล่าว ได้แก่โรค ลิชมาเนีย และโรคอื่นๆได้แก่ MERS, ไข้หวัดใหญ่,ไอกรน,หัด และ ไข้กาฬหลังแอ่น หากพบหรือสงสัยแรงงานไทยที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าวหรือ กรณีมีปัญหาด้านสุขภาพจิต โปรดแจ้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที
- อำเภอสิรินธร มีแรงงานที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล จำนวน 15 ราย

เอกสารประกอบเพิ่มเติม
2.
แจ้งแนวทางการดำเนินงานวัณโรคปีงบประมาณ 2567
เอกสารประกอบเพิ่มเติม
3.
การคัดกรองค้นผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาภายใน 10 ปี ส่งภายใน 30 พ.ย. 66 พื้นที่เป้าหมาย ม.3 ต.ฝางคำ คลิปการคัดกรองในกลุ่มไลน์ สสอ.  
4.
การดำเนินงานคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ ตามนโยบาย Quick win โดยใช้ชุดตรวจคัดกรอง จากปัสสาวะ ควบคุมกับการการตรวจอุจจาระ เป้าหมาย 160 คน พื้นที่อัตราความชุกสูง ได้แก่ ตำบลฝางคำ และคันไร่  
5.
แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ( HPV ) ตามนโยบาย Quick win กลุ่มเป้าหมายหญิงไทยอายุ 11- 20 ปี จ.อุบลฯ Kick off ที่ รร.นารีนุกูล ในวันที่ 8 พ.ย 66 เอกสารประกอบเพิ่มเติม
6.
งานคุ้มครองผู้บริโภค  
6.1 กรณีเรื่องแจ้งจากเทศบาลนิคมฯ การทิ้งขยะติดเชื้อและของมีคม จากสถานพยาบาลเอกชน เจ้าพนักงานตาม พรบ. สถานพยาบาล ได้แจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการแล้ว และมีแนวทางที่จะดำเนินการชี้แจงแก่ผู้ประกอบกิจการ สถานพยาบาล อีกครั้ง  
 
:เรื่องเพื่อพิจารณา  
   
 
:เรื่องจากโซนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
โซนที่ 1 (รพ.สต.คันไร่ ,รพ.สต.คำก้อม,รพ.สต.คันเปือย)
เอกสารการประชุม
โซนที่ 2 (รพ.สต.แก่งศรีโคตร ,รพ.สต.ช่องเม็ก,รพ.สต.หัวสะพาน,รพ.สต.นิคม2)
เอกสารการประชุม
   
 
:เรื่องจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ  
กลุ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เอกสารการประชุม
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ
เอกสารการประชุม
กลุ่มนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เอกสารการประชุม
กลุ่มเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขและผู้ช่วยทันตสาธารณสุข
เอกสารการประชุม
กลุ่มแพทย์แผนไทย/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
เอกสารการประชุม
กลุ่มพนักงานธุรการและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
เอกสารการประชุม
   
 
:เรื่องอื่นๆ